Algemene voorwaarden

VA Engineering fabriceert en / of besteld specifieke auto onderdelen voor klassiekers en semi klassiekers. Wij nemen projecten aan en werken op locatie en geven u gratis advies m.b.t. reparatie en / of restauratie van uw project. Tevens verzorgen wij de algehele restauratie van uw klassieker of semi klassieker. VA Engineering werkt samen met diverse bedrijven binnen en buiten Europa i.v.m. de levering van de door u bestelde en / of speciaal gemaakte onderdelen.

Artikel 1. ALGEMEEN
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop / verkoop van zaken en / of van opdrachten en diensten waaronder reparaties van VA Engineering.
1.1. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.
1.2. De rechten en verplichting en uit overeenkomsten tussen VA Engineering en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van VA Engineering.

Artikel 2. AANBIEDINGEN
2. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en worden mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en zijn – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de wederpartij is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende zeven werkdagen van kracht, mits het artikel onverkocht is gebleven.
2.1. Aanbiedingen via internet zijn basisprijzen.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
3. De koopovereenkomst dient altijd schriftelijk te worden vastgelegd. Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst
maakt deze overeenkomst echter niet nietig. Een reparatieopdracht wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn
gekomen nadat VA Engineering deze heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van een overeenkomst met VA Engineering wordt bepaald door deze algemene voorwaarden.
3.1. Indien – nadat de koopovereenkomst is opgesteld – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dient de wederpartij zulks schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke order c.q. opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door VA Engineering bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen levertijd komt door de wijziging te vervallen.

Artikel 4. PRIJZEN
4. Alle prijsopgaven en de prijzen die VA Engineering in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen. Bij afleveringen elders, zulks op verzoek van de wederpartij, zijn meerkosten verbonden.
4.1. Indien zich na het uitbrengen van een offerte een wijziging in één der prijsbepalende factoren voordoet zoals belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege, is VA Engineering gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zelfs indien de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen.
4.2. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft
wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 5. BETALINGEN
5. Betalingen dienen contant of per overmaking per app/internet bankieren te geschieden of bij facturatie – mits expliciet overeengekomen – binnen 14 dagen na factuurdatum.
5.2 Onze betalingen (cash en bankoverschrijving) gaan per Digitale Factuur Online. Bij achterstallige betalingen krijgt u automatisch een herinnering. Mocht u na de herinnering nog in gebreke blijven dan wordt de openstaande factuur automatisch door Digitale Factuur Online per mail doorgestuurd naar ons incassobureau.
5.1. Bij aankoop van een nieuwe of gebruikte dient de wederpartij 10 % van de aankoopsom aan te betalen, mits anders is overeengekomen.
5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is VA Engineering alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
5.4. Alle door VA Engineering gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. De gerechtelijke incassokosten op het daadwerkelijk door VA Engineering ter zake van de procedure betaalde bedrag, ook voor zover dit de geliquideerde proceskosten te boven gaat.
5.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 6. ANNULERING
6. Na de goedkeuring van de door VA Engineering opgemaakte offerte (s) is / zijn uw opdracht (en) c.q. bestelling (en) definitief. Retourneren is in verband met maatwerk niet mogelijk. U ziet tevens af van uw herroepingsrecht betreffende dienstverlening en geeft akkoord om de dienstverlening direct te starten. Op de door VA Engineering opgemaakte offerte (s) wordt vermeld dat de consument bij goedkeuring van de offerte afziet van het herroepingsrecht.
VA Engineering heeft geen nieuwe onderdelen op voorraad. Speciaal bestelde onderdelen kunnen niet worden teruggegeven of na goedkeuring van de offerte (s) en / of bestelling (en) door de wederpartij worden geannuleerd. U heeft het recht om na het lezen van de offerte van de door u opgegeven opdracht (en) af te zien. Na ontvangst van de offerte heeft u 7 dagen de tijd om ons mede te delen of u de offerte goed- of afkeurt.De wederpartij heeft de bevoegdheid de offerte, ongeacht of VA Engineering in haar verplichtingen tekort is geschoten per E-mail, sms of per brief te annuleren
6.1. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de goederen door VA Engineering aan de wederpartij is geleverd.
6.2. Op een aanbetaling door wederpartij wordt geen restitutie verleend tenzij anders overeen is gekomen.

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO
7. De in de overeenkomst genoemde c.q. overeengekomen afleveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard.
7.1. De genoemde c.q. overeengekomen afleveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode (n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en / of verzending en / of montage en / of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit VA Engineering kan worden toegerekend;
– wederpartij in één of meer verplichtingen jegens VA Engineering tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij VA Engineering niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

Artikel 8. REPARATIE, ONDERHOUD, SCHADETAXATIE
8. De wederpartij kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn is bij benadering, tenzij VA Engineering een vaste prijs en / of termijn overeenkomt.
8.1. Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.
8.2. Indien de wederpartij binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan VA Engineering een redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen.
8.3. De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de wederpartij ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims zijn afgehandeld en de wederpartij middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van VA Engineering zonder dat de wederpartij op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.
8.4. Indien VA Engineering een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de wederpartij de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Een vervangende auto is bespreekbaar.
8.5. VA Engineering is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of laten te verrichten door derden die niet in dienst zijn bij VA Engineering.

Artikel 9. GARANTIE EN RECLAME
9. Op nieuwe aftermarket onderdelen zit 3 maanden garantie, op nieuwe originele onderdelen van de dealer zit 2 jaar garantie en op custom gemaakte onderdelen door VA Engineering zit 2 jaar garantie. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt. Schade die veroorzaakt wordt door nalatigheid van wederpartij (bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud) of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van VA Engineering;
– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens VA Engineering (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
– zonder schriftelijke toestemming van VA Engineering door derden reparaties of andere werkzaamheden aan de auto binnen de garantieperiode is verricht.
9.1. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.
9.2. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen. – wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
– faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;
– het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
– een onderhands akkoord wordt aangeboden;
– op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
9.3. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van VA Engineering passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 10. EIGENDOMSBELEID
Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van VA Engineering te leveren. Hij is eveneens verplicht VA Engineering op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan VA Engineering om dit pandrecht tot stand te brengen.

Artikel 11. RETENTIERECHT
VA Engineering is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van de wederpartij, die zij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van VA Engineering met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de wederpartij voor onderhavige goederen genoegzame zekerheid heeft gesteld

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID
12. VA Engineering is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis (sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie / reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van VA Engineering of leidinggevende ondergeschikten.
12.1. VA Engineering is evenmin aansprakelijk voor opzet of (grove) nalatigheid van (niet-leidinggevende) ondergeschikten of van anderen die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
12.2. VA Engineering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.
12.3. VA Engineering heeft te allen tijde het recht een schade van de wederpartij te herstellen. Wederpartij dient VA Engineering hiertoe in de gelegenheid te worden gesteld anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.

Artikel 13. OVERMACHT
13. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van VA Engineering, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van VA Engineering kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door VA Engineering ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc..
13.1. Overmacht geeft VA Engineering het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 14. PARTIËLE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 15. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
15. De vestigingsplaats van VA Engineering is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens VA Engineering moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
15.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van VA Engineering is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
15.2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en VA Engineering gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Mochten onze Algemene Voorwaarden in de toekomst veranderen, dan zal dat op deze pagina meteen bekend worden gemaakt.
Heeft u opmerkingen en / of suggesties dan horen wij dat graag van u.

Aldus opgemaakt door de directie op 05-06-2013 om 20:04 te Amsterdam.
Aangepast door de directie op 27-08-2022 om 21:09 in Twisk.

 By                                                                                                                                                                                           Paul Alexander Poel                                                                                                                                                             All rights reserved

VA Engineering
CC: 58086900
VAT: NL001942258B24
Street: Dorpsweg 24 A
Zip code: 1676GC
City: Twisk
Country: The Netherlands
Phone: +31617483351
E-mail: info@vaengineering.nl

Openingstijden

Maandag 9.00 – 17.00
Dinsdag 9.00 – 17.00
Woensdag 9.00 – 17.00
Donderdag 9.00 – 17.00
Vrijdag 9.00 – 17.00
Za & zo – In overleg

Informatie

Wij werken uitsluitend op afspraak. Bij ons kunt u betalen met PIN, creditcard of contant.

Avonduren in overleg
– Meerprijs € 35 ex. btw per uur

Contact

Vlakdissel 8E
1648 HJ de Goorn

Telefoon: 06 17 48 33 51

Wij hebben geen WhatsApp

Email: info@vaengineering.nl

© 2022 - V A Engineering | BTW-id: NL001942258B24 | KVK nummer: 58086900

Scroll naar top